討論主題:這才叫灌水嘛...XD


 • 第20篇回應人:飛鳥果子 六級魔女見習生(經驗值:66)
   


                                                                                                    
mBmmnnnnnnnnnnnnnnnnnmmmBc
BmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmB
;mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnm
:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnmnnnnnnnnnnnnnnB
Bmnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnmnnnnnnnnnnnnnnnmm
BnnnnBnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnN
mnnnnmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmmnmnnnnnnnnnnnnnnnnn.
BnnnnnBnnnnnnmnnnmnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnmnnnmmBmmmnnnnnnnnnnnnnmnnm
nnnnnnBnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnBnnnnnnnnmnnmmnnnmBBBmmnnnnnnnnnnnnnmncm
B:nmnnnBnnnnnnnBnnnmnnnnnnnnnnBnnmnnnnnnmnmmmmnnBBBBmBmnnmnnnnnnnnnmnnn nN;
BnnmnnnBnnnnnnmnmnnBnnnnnmnnmnnBnnnnmnnnnmmnmmmmnmBNBBBBcnnmnnmnnncnmBnnB nNBmmmmmmmmBmmmmBmmmBBBNc
mcnmnnnnnnnnnnmmBnnmBnnnncmmmmnBNBnnnnmmnnnmnmmmmmnmmNNmmBcnmcnmmmmncnBBnn; ;BBmmmmmmmmmmmBBBmmmmmmmmmmmmmmmmmBN
;nnnnnnn:nnmnmmmmBnnBmmnnnmmmmmnBNNNnnmmmmnnnBnBBBNmnNmNNmBBcmmnmmmmmmncBBnn. .NmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmN.
cnnnnnnnNcnn:mmmmmmcBNnmnnnBmmmmBNB.BNBnmmBBnnBBnBBNNncNNNNBNccBcBmmmBNmnBNBnNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmN
nnccB;nnncnnBBNBmmBnnNNcBnncNBBBmNN;..:NNnnmBBBnNmBBNNNnNBNNmBcnBnBBBBNNNnnNNmmmmmmmBBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM
cnncmnnnnmnnBBBBBBN.nnNNnNnccNBBNmNN.....mNmnBBNBNNnNBNNnnNNNBBmnNBBBBBNNNBmmmmmmBBBmmmmmmmmBmmmmBmmmmmBmmmmmmmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmmM
cncmNnmnnB.BNBNNBN..mBNmnNcncNNNNmNB... ..BNcBNNBNBnNNNBnNNNNBmnNBBNBBNNmmmBmmBmBmmmBmmmmBmBmmBBmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmmmmmmmBmB:
;nmnNmnmnnNnBB;nNN.. BBNnmNBnmNNNNBNc.:N;. :cMMNNNNNnNNNNnNNNNBBnNBBNNNmnmBmBNBBmmmBBmmmBBmBmmBmmBmmmmBBBmmmmmmBmmmmmmNmmBBBmmmmmmmmmmmmB
mnBmBmmnnnBnNNNNNN.. :mNnmBNnmNNNNBN... .:NNNNNBmNNNmNNNNBBnNNBNNnmBmmMBBmmmNmmmmBBmBBBBBmBmmmmmmNmBBmmmBBmBmmmmmmBmmBmmmmmmmmBmmmmmB
.nNnNBnBnnnBmNNNMN.. mNB.mNNnNNNNNB... .:NNNNnNNNBNNBNNBnNNNcmmBmNBBmmmBmmmmNBmBBNmmBmBmmBBBmNBmBBmmmBmmBmmmBBmNBmBBmmmmmmmmBmmmmmB
nBBBBBnNnnBBmNNNN:. NN. BNNNNNNNn.. .NNNBNNNNNNBNNmBNMnmmmmNmBnmmBBBmNNBnBNMmBBmNBBBmBBmNmmBBmmmmBmmBmBBBmBNmBBmmmmmmmmBmmmmmmB
mNnNBBnNnBBNnNNNN.. BN.. NNNNNNN;.. .mNNmNNNNNBNNnNMmnNmNMmNmmnBBBBNNmmNNNnmmmNBBBmBmBNBmBBNmBBmNmmBmmBBBBNmBBmmmmmmmmNBmmmmmmN
BNnNBBnNmBBBmNNNN. N.. BNNNNN;. ..NmNNNNBNNBBNmcNmNNmNmmBmBBNNMmNNNMnmBmNNNBnNmmNNmmNBMmBBmNmmmBmBNBmNmBmmmmmmmmmBmmmmmmmm
NBmNBBnNNBBBNBNNB. N BNNNNc. .BNNNNBBNBNmnBBNNBNnnmmNNNN:BBNNmnBBmNNNNnNNmNNNmNNB:BBBBNBmmNmBNBBNmBmmmmBmmmmBmmmmmmmmn
NnBNBNnNNBBmBBNNc. ; cNNNm. cNNNmBnNBmmNBBNNmmBBmNNNN.BmNN;nmmmNNNNcNNBNNNmmNNB.NNNNNNmmBBmNNNNmBmmmmmmnmmBmBmmBmBmmB
MnNNNNnNNNmmBNBNc. . NNB. cNMMMn BNNNBnmBBBNNBNNmmBmNNNNN.:nNN;;mmmBNNNnNNBBNNBmNNN..cNNNNNmmBNnNNNNBmmmmNmmcmmNmmBNmmNBmmmB
BnNNNNBNNNmmBNNNB.. NB ;NNMNc:mMNBNN. mmNNnnnNNmNNBNNBBBBNBNNN.mMMMN.NBBnNNNBNNNNNNnmmNNB.. NNNNNBmnNnNNNNBnnnBmmmnnmNBBNBBmNNNBmBB;
BnNNNNNNNNmBBNBNN .MBNMNMM; . N :: m.nBNnmnmNBNNNBNNmNNBNNNNc. BNN..BmNNNNNNNNNNN:MmNNB... NNNNcNmcNmNNNMmnnmNmmmmmmNNmNBmmBNNBmmmm
BnNNNNNBNNnBBNBBmBB. : mnNBnnnNNBNMNNNMmBNNBNNB.. NNc. NBBNNNNNNBNN.mmNNN:..:mNNNN.NmnNBNNNNnmmNBmBnBmBNNBNBmmmNNNmmmmB
:nNNNNNBNNnNBBBBN ; nncBcnnBNNNNNNNNMBBNNBNN.. .NN . NNBNNNNNBNN..BNNNc.. BNNBcNNBNNNNMmBBNBmBBmBmNNmNNBmmmBNNBmmmm
mNNNNNNNBnNBmmNN; . . . . . n;NcmnnNNNNNNNNNMBBNNBNm. Nc.. ;NNNNNNNN...mNNN... BNN..;NNNNNNNBBNBmmBBBBmNBBBNBmmmmBNNmmmmm
nBNmNNNNmnNBnmNNm . . . . . . ncNmmnnNNBNNMNNNNNBNNNBN::. N : NNNNNNN.. cNNN .. NN.. .NNNNNMBNNNmmmBBBBNNNBNNBmmmmmNNBmmmB
mNN:NNNmnNmnmNNB.. .. .nNNnm;NNBBMNNNMNNNmNNNMMMMMMNM. .NNNNN:. NN. .. NN . nNNNNNNNNBmBNBBBmNNNNNNNmmmmmBBNmmmmc
BNN :NNmnNmnnNNN: mnNmBnNNBBBmNNNNNNNNNNNNMM::MMNMMN :NNN:. NN . B . :NNNMNNNBmmNBNNBBNNNNNMNmmmmmmBNmmmmB
NN mNmmNmnnNNNm nNNnBBNBBBmBNMNNNNNNBNNMN;. :MMNMn BNN. N .;BMMMMMMMMMMMMMB NNMNNBBmmBBNNNBNNNNNNNNBmmmmmmNNmmmB
nN mmnNBccNNNN mn:::::::: cNNnBnNNBNNBNMNNNMNNNNNNMB:: MNMMMM N c BMm::MMMMMNN;NNMNm NNNNNBmmmNNNNBNNNNNNNNNBmmmmmmBNmmmm:
cc NcNN;nNNNNNm c......... .BNnnNNNNNNmNNNNNNNNNMBBNNmc MNMBNN c NmMMMMMMMMN:MNNMNNBBmBmNNNNBBNMNNNNNNMNmmmmmmmNBmmmM
N mnNNcmBNNNNNNm. .....: ...N;mBBNNNNNNNNNNNNNMNNBNNNB :mnnN MNNMMMMMMM Bn NNmBmmmNNNNNBNNNNNNNN..NmmmmmmmmNmmmN:
c nNMnBmNNNNNNNNNB ..:..N;nNNNNNNBNNNNNNNNNNNBNNMB . .. MBBBMMBBM. mNmBmBnNNNNNmNN;BNNNM NBmmmmmmmBBmmBN
; mNMmmnNNNNNNNNNNNNN. .;.....BnmNNNNNBNBNNNNNNBNNNBNmNm . ... BMNnnnNn nNnNmmnNNNNNBNNN nNN. NmmmmmmmmNmmmM
nBBBnBBNNNBNNNNNNNNNBNc :m........:ncmNNNNNNN:N::NNNBNNMNBmBB.... . . ......... NnNmnmNNNNNNNNN. :: NBmmmmmmmBmmmNB
BN BBmNNNBNNnNNNNNNNNNNNNNNNNB ..c ::::BNNNNNB:m:::...BNNNNmmBB. . . .......... .. NmNmBcNNNNNNNNN ; ;NmmmmmmmmBmBBNn
NB:mNmNNNBN;nmNNNcBNNNNNN: ::c :::::::mNNNNB:m:::....B;...mBBB. ......... mmNBBnNNNNNNBNN.n NBmmmmmmmBmBBNB
N ;mNBNNBNB ccBNN N;NN:c:. ::::::::::BNNncc::......m....BBmNN .cmNBBmNNNNNNNNN NmmmmmmmmBBBNNB
; BNNNN;N Bn :nmcmcBc ::::::::;::mNN:c:......:....:;nmmNNNc ..BBNBBNNNNNNNNN NNnmmmmmmBmBMNB
. cNNN N . ..cnccnm ::::::::::::;N::::.......c:: mmNBNNB : ...nBNBBNNNNNNNNM NmnmmmmmmBBNBNB
; NN :nccB;cm; ....:::::::;:;::::.. : mNNNNBNN: ......BNNBNNNNNMMNM .NnnmmBmmBBN.NNB
.; . cccBm;;mn::.......::c:::. . BNBNBNNNNN ...:....mBNBNNNNNNNN NBmmmmmmmBNB NNB
:c cc;mm;;mnn:n .....:;. mNNNBNNNNNBc ..c;........BNNNNNNN:NN NBmnnBmmmBN NNm
:;;mnB;;nnB:: :. NNNNNNN m.:n; :..........;:NNNNNNn;N:: nNnmmmBmmNN: NN;
:c;cnB;;mnc:m.. c BNNNN. c ; ::;NNNNN:cn:::;:c BBnmmmmmnNB NB
.:;;cnn;;Bncn: c c .BNNNB n; .:: ; :::::mNNNN:c::::c::::: NBBBnBmmBN NB
; .:cm;;nnn;;nc;: . : ; ; : NNN:::::::c.n:c :::::::BNNcc::::c:::::::n NmmmnNmmNc NB
:: .;;mnmccBcc;. c :c ..: :N:c:::::n:mBnn .::::.:::NN::::c:::::::::::: NmmmmBmmN Mm
c :: cmnnnnncnmnm. : : c..:..c .:n::::::nmmnBB .......::B:::;:::::::::::::::n .BmmmmBmmN Nm
n ; :;n:::.ncccm. .: . ; n .:..; :c::::cnBBnBBB;.........M;::::::::....;.....::c nBmmmmBmm. .NB
m: :;cn.. nm; : : : c c .n..: :n::mnBBBmBmmm... ..c;..............;;:::n::c :BmmmmBmB ;N:
n ;;n: : ;n. : :: ; . .. .n . .n .; :::mnmmm:BBnm; ; . ;. n; BBmmmBBmB BB.
. c;m c;n . ; : c: . .n .:. :nnBmm:mmmnmc : ; BmmmmBmm BB
. n;m .c :.:;: c .: .c.. :mmmn:mmBnBc : :c .BmmmmBm; NB:
; ncm ..c ..n: . .: .:mm:mmmnn: ; : ::. .;: BmmmmBmB cNB
..c ::;c :: :n::nmBnm : .::: .:; BmmmmBBn Nm:
n ..: ;:c ::.: ;nnmmmmm n: :::: ::n; BmmmmBBB NmB
:: ..:::c: .::: c:cnBmBBB . c: ::: ::c; BmmmmBBm MBB
m::. .::::m .:nc :;cm .. ;: :: :::;: ;mmmmBNBMNB
nn::: . . ... .::::; ..:::: . .:.: :. :: .:: ::::;:. mmmmmNNBNm
n n::::.: :. .::;..:::nc ..::::cc :..: .:. : . :. :::.:c:: NNmmmNNNB
n:::::: ::: .:::::c:c ; .. :::::nc..;...c: .:. c: .. ; ::...:c:; BBmmmBNB
::::::::..::::: .::::::::::::::::: ;. . :::...:;:::;..... ::: :: .:.c ::...::::n NNmmmNNB
. : .::::::: :::::::: .::::::::::::::::::::::::: ;::..:cc ::::...::::::::...c.....c::;:::c .:.::...:n::n NNNmmmNB
.:;::::;:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n : .::::...::: :::::c..c....:;:m:; . :...:n:::n NNNmmBNN
. . :::n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .:cc ::::: : :::::::n.....:cnn ::...:;::::n BNNNBmmN:
; .::::n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c. :::: . ::::::::n::::: ::..:::::::c NNNNBnBN:
. ::::::n:.:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;: ::::::::;::: ::..::;:::::: NNNNNNmNN
; .:::::::c:..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;c .::: ::::::;:; .. ... .:..:;:::::::: ;NNNNNNmNB
c :::::::::c:...::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c ::.:. :::::c:..: :::: . ::.:c::::::::. BNNNNNBBNm
. ..........:c.:...::;:.:::::::::....:::::::::::::::::::::::::::::; . : :::.c::c:::::.. ..::.:;::::::::: nBNNNNNNmN
: ..........::.c.:....:.::.:::::::::.........:::::::::::::::::::::::: . ::.c:::n: . :.:::::::::::::. BBNNNNNBBN
. .........:....c ......: :...:::::::::..........:::::::::::::::::::. :: .:.n:::::c. .. : ::;:::::::::..: BBBNNNNNBN
; .............::c .....: :....::::.::........:::::::::::::::::::; .::: :.;::.::::;:. ::c:c:c::::::...:; BBBNNNNNNBN
.............::::; ....: ::................::::::::::::::::::::c :. :c .:.::: .:::;:::. : :c;:::::::::..:c BBBNNNNNNBN:
c ............::::..:c ..... ...............::::::::::::::::::::: . ::; : ;.: ::::: . ::cn::::::::::..::c NBBNNNNNNBBN
. ...........:::...:::c ...: ... ......:::::::::::::::::::::::::: ::::: . ;::. ::: .:.c::::::::.....::c NBBNNNNNNNBN
...........::..:.:::::c ... .. .....::::::::::::::::::::::::. :::::::. .:.: :. ::.::::::::......::; BBBNNNNNNNmB:
.........:...:...::::::n ... .. ...::::::::::::::::::::...:n :::::::::: . ;.: : ::.;::::::........::c BBBNNNNNNNBBm
: .................:..:::: n .. . .::::::::::::::::. ...::: :::::::::::c:. ::: . .::c::::::.........::m BBBNBNNNBNBBN
:...................:::n ; .:::::::... ....::::c :::..::::::;:::::. :. :::;::::::.........:::n. mBBNNBNNBBBBBN
.:...................:::c ... ... .......;:::c :::..::::c ;::::::: . .:::c:::::...........:::n:: BBBNNBNNBBBBBN
.:..................::::c c.: .....:: ..::::: .::::::; c::c::::: ::::;:::::...........::::;::; mBBBNBBBBBB.BBB
: ..:.............:::::n ... ... ...::::::n;;c;; :::n::::::. .:::::;c::::............:::::::::; BBBNBBBBBBB mNB
..:..............:::.:n c. .. .. .:::::::::::n ;:::::::::::::::........:.::::::..c:::...........::::::;:::c BBBNBBBBBBB; BNc
:..............::::.:c ; . :. ::::::::::::. n::::;::::..:::::.....::::::n:...:.::.....:::::::::::::::::n BBNBBBBBBBn BN
:. .........:::::.:; .. :: .:::::::::::; c:::..;n::::.........:::::;:...::::n:. .::::::::::::::::;;: BBNBBBBBBBB NN
:::........::::::::; .. :: ::::::::::::: ;c:::..c.:n::::....:::::;::::.:..:::;.. ..:::::::::::::::; BBNBBBBBBBB Nn
:::::::.:::::::::: . . .... .::::::::::::: :..:..c :;c:::::::::n:::::: :...:::; :::::.::::::::::c BBNBBBBBBBB mN
......:::::.:c .. ... .:::::::::::::c ; :: .:.: ::;;::::;::::::: :....::c ::::...::::::::::::; BBBBBBBBBBB N
::::::::::::::; c .. .. :::::::::::::::c . .: ..: ::::::::::: :.....:; .:.. ...:::::::::::::; .BBBBBBBBBBB cc
::::::::::: c . ::::::::::::::::c c .: . :::::: :.....:c ... .....:::::::::::::; BBNBBBBBBBBB .N
...;c;:::: n .:::::::::::::::::n .: ; : .:...:::: ... ......::::::::::::::mBBBBBBBBBBB; B
... . .::::.....:::::::::c : ... n . :::::::.. .. ........::::::::::::BBNBBBBBBBBB. M
.. n n .............::::::::n ; ... c :::::c;... . ...........:::::::mBNBNBBBBBBBB B
c. c ..............:::::::::: . ..: ::::;:::;... ...........:..::nBBNBBBNBBBNBB n
...............:::::::::: ; .. n ::.::::::nn.... ...............:BBNBNNNNBBBNB .
. ................:::::::::::c c .. ; :::::::;..... .;...............BNNBNNNNBBBNBc ;
; .................::::::::::::c : n:. ....:c... .:........NBNBBNNNNBBBNB c
c. ..:::.............:::::::::::::n ; :;... ; :n...mBNBBNNNNBBBNNN; :
m ;. .::::::............::::::::::::::;NNNNB. .. ;nmBBBNNNNNBBBNBB:: .
c :.... ...;c;:::::::::::::.........::::::::::::::::;:nNNNNN . ; c:.... .m::::c
...;cnncc;;;cccnmnn;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::NNNNNNN c :.. . mcnNcnn;c;;:;;nmBN::::::
m ..::::::::::::::::::::::;ccc;:::::::::::::::::::::::m::::::::::n ;NNNNNB c. ..:ccccc;;:::;;cn:::NN::....c:....c::::::mB
;;;. .:::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::nm .mnB.. ............:::::::::::::NBc::NNB:..BNN:c:::cmmmmm
n;;;;mnc; .......:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::nmmmmmm ;:;.. ....:.......::::::::::::cc;;::::NB:::MNNNNNNBB::cmmmmmmmmmB
;;;;;mc;;;;mmn .............::::::::::::::::::;:::::::::::cmmmmmmmmBmmmm ; :...:::::::::::::;;;;;::::::::::::::::::cB::::NNNNNNNnmmmmmmBmmmmmmmm
;;;;cm;;;;;nn;;;mmmmmmn;:.::::::::::::::::::::::::::::::;nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm . .....::::.:......::::::::::M::::mNNNNNNmmmmmmmmmBmmmmmmm:
m;;;;nn;;;;;cn;;;;;;;;mmmmBmmmmmmmmmmmmmmnBmnmnnnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmB n : ...........;.....:::::::::::;nmnnNNNNNNBmmmmmmmmmmmmmmmmmm
;;;;;n;;;;;;;c;;;;;;;;;;;;nnnmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnmmnmmmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmBmmmmm B;;;;cn. . ..........;.......:;cnnnnnnnmnnnnnNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmB
.;;;;;n;;;;;;;c;;;;;;;;;;;;cn;;;;;;;;;;;cccnmmnnnnnnnnmmmmmnnnnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmB B;;;;;;;;;cccmmnnmmmmmmmmmmmmnnnnnnBnnnnnnnncnc;;;;NNNNNmmmmmmmmmmmmBmmmmmmmmn
n;;;;;n;;;;;;;c;;;;;;;;;;;;;n;;;;;;;;;;;;;;;nn;;;;;;;;;mmmmnnnnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmc m;;;;;;;;;;;;mmm;;;;;;;nmmmmmn;;;cnB;;;;;;;;cn;;;;;;nNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
;;;;;;n;;;;;;;n;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;cn;;;;;;;;;mmmmmnnncmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmm: m;;;;;;;;;;;;;mm;;;;;;;;mmmmBnn;;;nnn;;;;;;;nm;;;;;;;mBNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmc
c;;;;;;n;;;;;;;n;;;;;;;;;;;;;mc;;;;;;;;;;;;;;;nc;;;;;;;;mmmmmnnnnnmmnnmmmmmmmmmmBmmmmmm mc;;;;;;;;;;;;mm;;;;;;;;;mnnnmn;;;;nB;;;;;;;nc;;;;;;;nmBBNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
n;;;;;;n;;;;;;;n;;;;;;;;;;;;;mn;;;;;;;;;;;;;;;mc;;;;;;;;cmmmmnnnn;mmnnnmmmmmmmmmmBmmmmmnm;;;;;;;;;;;;cm;;;;;;;;;nnncmn;;;;cm;;;;;;nm;;;;;;;;;nmBmmNmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmB
;;;;;;;n;;;;;;;;c;;;;;;;;;;;;cm;;;;;;;;;;;;;;;mn;;;;;;;;;mmmmmnnn;cmmnnnmmmmmmmmmmmmmmmm;;;;;;;;;;;;;mn;;;;;;;;cnnn;mn;;;;nn;;;;cn;;;;;;;;;;;nmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
;;;;;;;n;;;;;;;;c;;;;;;;;;;;;;mn;;;;;;;;;;;;;;;n;;;;;;;;;cmmmnnnnn;mmnnnnmmmmmmmmmBmmB;;;;;;;;;;;;;;cn;;;;;;;;;nnnc;mcc;;cBc;;;n;;;;;;;;;;;;nmmmnnmmBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn
;;;;;;;;n;;;;;;;;mc;;;;;;;;;;;;mn;;;;;;;;;;;;;;;Bc;;;;;;;;;mmmmmnnncmmmnnnmmmmmmmmmmmB;m;;;;;;;;;;;;;n;;;;;;;;;;nnnc;n;c;cmc;;n;;;;;;;;;;;;;;mmmmcmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmm
m;;;;;;;n;;;;;;;;;n;;;;;;;;;;;;nnc;;;;;;;;;;;;;;nn;;;;;;;;;mmmmmnnnncmmmnnmmmmmmmmmmB;m;;;;;;;;;;;;;cn;;;;;;;;;cnnn;ccccccn;n;;;;;;;;;;;;;;;cmnmm;mmmmmmmmmmmmmmmm;mmmmmmmmmm.
c;;;;;;;mn;;;;;;;;nc;;;;;;;;;;;;nn;;;;;;;;;;;;;;;nn;;;;;;;;cmmmmnnnn;mmmmnnmmmmmmmmmc;;;;;;;;;;;;;;;n;;;;;;;;;;nnnc;ncnccnc;;;;;;;;;;;;;;;;;nnnmncmmmmmmmmmmmmmmmmcmmmmmmmmmmm
B;;;;;;;mn;;;;;;;;nn;;;;;;;;;;;;Bnn;;;;;;;;;;;;;;nn;;;;;;;;;nmmmnnnncmmmmmnnmmmmmmmc;n;;;;;;;;;;;c;;n;;;;;;;;;cnnnc;nmmBc;;;;;;;;;;;;;;;;;;nnnnm;cmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmm
.c;;;;;mnn;;;;;;;nnc;;;;;;;;;;;nmn;;;;;;;;;;;;;;mnn;;;;;;;;;mmmnnnnncmmmmmnmmmmmmB;;;;;;;;;;;;cc;;nc;;;;;;;;;nnnn;nmmB;;;;;;;;;;;;;;;;;;;nnnnmn;cmmmmmmmmmmmnnmmmmnmmmmmmmmmm
;;;;Bnn;;;;;;;;nn;;;;;;;;;;;;mmn;;;;;;;;;;;;;cnnc;;;;;;;;mmmmnnnn;BmmmmmmmmmmB;;n;;;;;;;;;;cc;cn;;;;;;;;;;nncc;nm;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;nnnnn;;cmmmmmmmmmmnnnmmmm;mmmmmmmmmm
;;Bmnc;;;;;;;Bmn;;;;;;;;;;;mmmn;;;;;;;;;;;;;mnnc;;;;;;;nmmmmnnnncmmmmmnn c;c;;;;;;;;;;ccc;nn;;;;;;;;;nnncccB;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;mnnnnn;ccmmmmmmmmmnnnmmmmmcmmmmmmmmmm
m n;;;;;;;mmm;;;;;;;;;;mmmm;;;;;;;;;;;;;nmmm;;;;;;;;mmmmnnnn;m ;;m;;;;;;;;;ccc;;nn;;;;;;;;;nnnn;B;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;mmnnnn;;;cmmmmmmmmnnnnmmmmmnnBmmmmmm
.Nn;;;Bmmn;;;;;;;;;;mmmn;;;;;;;;;;;;;mmmn;;;;;;;mmmmmmm :;;;;;;;;;;;ncc;nnn;;;;;;;;;nnnnc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;mmmnnnn;;;nmmmmmmmmnnnnmmmmmnnBmmB:
NmmBNBNNNNNNNNNNmm;BNNNNBc;;;;;;;;;;BNBBmccccmBNNNN: c;;;;;;;;;ccn;;mnc;;;;;;;;nnnnn;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;mmmmmmm;;;;mmmmmmmmnnnnnmmmmmnnmm
:mmmBBNNBBNBBBNNNNNNNNmBNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNm m;;;;;;;ccnc;nmn;;;;;;;;;nnnnnmm....;nc;;;;;;;;;;nmmmmmnmn;;;;mmmmmmmmnnnnmmmmmmnnm
BmmBBBBBBBNmmmmmmmBBNBmmBBBBBNNNNNNNNNBBBNNNNNNNc n;;;;;cnc;;mmn;;;;;;;;cnnnnmmc..........;c;;;;mmmmmmmmm;;;;;mmmmmmmmmmmnmmmmmmnnm
.mmmBBBBBBmmmmmmmmmmmmmmBBBBBBBBBBNNNNBBBBBNNBNB n;cnc;;mmmn;;;;;;;;nnnnnNm .......nBmmmmmmmmn;;;;;mmmmmmmmmmmmmmmmmB.
BmmBBBBBNmmmmmmmmmmmmmmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNNNn mc;;mBBn;;;;;;;;nnnnmB .....:mmmmmmcm;;;;mmmmmmmmmmmmmmmc
mmBBBBBBmmmmmmmmmmmmmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNNNc n c.......n;;;nnmmmm .....c.......:mmmmmmmmmmmm
nmmBBBBmmmmmmmmmmmmmmBBBBBBBBBBBBBBBBBBNNNn c .....:cmmmm; ................c;
BmBBBNmmmmmmmmmmmmmBBBBBBBBBBBBBBBBBBNNN. c ......c ...........c
 
倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉
倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉
倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉
倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉


四行倉庫
來自:218.171.*.* 並發表於:2010/10/17 23:26:15  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 • 第21篇回應人:aalice194903 女王(經驗值:455)
   


留言支持,請繼續加油
來自:114.33.*.* 並發表於:2010/12/04 07:02:38  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 • 第22篇回應人:aalice194903 女王(經驗值:506)
   


留言支持,請繼續加油
來自:114.33.*.* 並發表於:2010/12/04 07:57:07  

回討論區回到頂端••••••••••••••••••••••••••跳頁:1 [2]